Herbebossing

masarang mountain 2004
Masarang berg in 2004

Er is in Indonesië veel kaalslag gepleegd. O.a. in Borneo en Sulawesi zijn grote delen geheel ontbost, met desastreuze gevolgen: CO2-uitstoot, overstromingen, branden, verwoesting leefgebied, voedseltekorten, bedreiging biodiversiteit, etc.

Masarang voert zowel in Sulawesi als in Borneo herbebossingsprojecten uit. Via agrobosbouw, een ecologisch verantwoord systeem, wordt de bosfunctie gecombineerd met duurzame productie van voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen. Deze methode draagt bij aan de verbetering van economische, milieu- en sociale baten van het bos. Niet alleen wordt zo nieuw bos gecreëerd, het biedt ook bescherming aan nog bestaande bos.

De foto boven laat de Masarang berg in 2004 zien, en de foto onder laat de situatie in 2018 zien. De resultaten van herbebossing kunnen behoorlijk spectaculair zijn. Zie ook een van de succesvolste Masarang projecten!

masarang mountain 2018
Masarang berg in 2018

Doelen

Bebossing is onder andere cruciaal voor:

  • Een stabiele watervoorziening en een lokaal klimaat met voldoende regen en verkoeling. Deze water- en klimaat regulerende functie is weer van groot belang voor een grotere opbrengst van de akkerbouw op de gebieden die in de buurt van het bos liggen.
  • Het in stand houden van de diversiteit aan planten en dieren (biodiversiteit) en hun kwetsbare onderlinge samenhang (ecosysteem).
  • De productie van voedsel, hout, medicijnen, energie en andere hulpbronnen
  • CO2-opname.

Door herbebossing wil Masarang bestaand regenwoud beschermen en nieuw bos creëren. Door beter gebruik van het ecologisch en economisch potentieel van het regenwoud, kan de lokale bevolking zich ontwikkelen. Daarmee neemt zij zelf een centrale rol in bij de bescherming van het bos, haar leefgebied.

herbebossing2
De Masarang berg levert weer drinkwater!

Resultaten herbebossing

Herbebossing West-Kalimantan

Herbebossing West-Kalimantan

In 2012 en 2013 verspreidt Masarang circa 40.000 suikerpalmen met bijbehorende educatie voor circa 1000 boeren uit meer dan 100 Dayak-dorpen.

De boeren leren om de suikerpalm te tappen, en ook leren ze over de vele nuttige toepassingen van de suikerpalm. Verder werken we aan het vastleggen van de eigendomsrechten van de Dayaks over hun grond, zodat oliepalmbedrijven niet meer zo makkelijk hun vaak eeuwenoude grondrechten kunnen schenden.

Herbebossing Pulisan

Herbebossing Pulisan

Bijna 10 jaar geleden heeft Masarang in Pulisan (Noord-Sulawesi) een ontboste kom van circa 80 hectare volledig herbebost. Op het kale grasland eromheen , zijn nu nog eens 1000 jonge suikerpalmen aangeplant.

Het reeds herbeboste gebied in Pulisan, een komvorm tussen de heuvels, met onder andere duizenden Tjempaka- , Pakowabomen en suikerpalmen, zorgt ervoor dat de waterhuishouding in dat gebied sterk is verbeterd, met als gevolg dat zelfs Timbukar, een 10 km verderop gelegen dorp weer schoon water in haar bron heeft. Ook leven er weer diverse vogels en wilde zwijnen in het bos. Een aantal boeren daar heeft zelfs een groep zwarte makaken waargenomen.

Om het bos lag een groot stuk kaal grasland. Daar heeft Masarang-ranger Sonny Ering, onder leiding van onze bosbouwkundige Harry Kaunang nu circa 1000 jonge suikerpalmen aangeplant. Dit konden we doen dankzij de financiële steun van onze donateurs. Hiermee zet Masarang een volgende stap in de herbebossing rond Pulisan.

pulisan-bos
Pulisan bos

Projecten

Boomkwekerijen

boomkwekerij-tomohon
Nieuwe boomkwekerij in Tomohon, het planten van de zaden van de suikerpalm

Zowel in Sulawesi als in Borneo heeft Masarang diverse kwekerijen en arboreta aangelegd. Hier worden jonge bomen gekweekt die later gebruikt worden bij herbebossingsprojecten. De aanplant wordt gedaan met behulp van scholen, kerkgenootschappen en NGO´s.

Zo wordt onder andere de Tjempaka-boom, de Pakowa, maar ook de suikerpalm opgekweekt.
Jimmy Mantow is een van de medewerkers van Masarang Indonesië welke de suikerpalm kiemt in de kwekerij. Voor de suikerpalm heeft Masarang een accreditatie als leverancier van plusbomen en is daarvoor in Indonesië nationaal gecertificeerd.

Daarnaast worden ook zaailingen gekweekt van boomsoorten die op de rand van uitsterven staan. Zo wordt kennis opgedaan over deze bedreigde soorten en worden zaden gewonnen, zodat ze weer uitgezet kunnen worden en zo behouden blijven. Een voorbeeld is de Kaima, een vruchtboom die bijna uitgestorven was, maar door Masarang gekweekt wordt en overal tussen geplant wordt. De Palawas, een zeldzame Eugenia-soort, is een ander voorbeeld.

Onderzoeken

Masarang gaat regelmatig naar andere gebieden om de mensen en instanties daar van advies te dienen. Bijvoorbeeld in het waterwingebied van Jakarta, de Cirata herbebossing of in Tobelo in de Noord Molukken. En in West Kalimantan bij de lokale Dayak daar. Masarang werkt met hen samen aan milieuvriendelijke en productieve herbebossing.

Masarang onderzoekt voor organisaties die zich inzetten voor een beter milieu hoe en waar herbebossing het best kan worden uitgevoerd. Masarang heeft een sterke herbebossing-expertise opgedaan en bepaalt wat geschikte gebieden zijn voor diverse types herbebossing aan de hand van onder andere bodemgesteldheid, regenval, hoogte en de bijdrage aan economie. En daarnaast hoe de herbebossing het meest efficiënt kan plaatsvinden, welke bomen geschikt zijn en in welke volgorde deze aangeplant worden. Masarang helpt ten slotte ook mee in de daadwerkelijke uitvoer en monitoring van het project.

herbebossing-onderzoek
Kaart van West Kalimantan, in kaart brengen primair bos